Menu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje dotyczące ochrony danych do użytkowania strony głównej

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo poinformujemy Państwa o sposobie postępowania z Państwa danymi.

1 Oświadczenie o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia Państwu rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „danymi") w ramach naszej oferty online i związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści, jak również zewnętrznej prezencji internetowej, np. nasz profil mediów społecznościowych (zwanych dalej łącznie „ofertą online"). Ponadto przedstawimy ogólne zasady gromadzenia przez nas danych. W odniesieniu do zastosowanych pojęć, takich jak np. „przetwarzanie" lub „administrator" odsyłamy do definicji zawartych w art. 4 Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Niniejsza wskazówka o ochronie danych traktowana jest nadrzędnie w stosunku do naszych wskazówek ogólnych dotyczących ochrony danych (informacje obowiązkowe zgodnie z art. 12 i nast. RODO). O ile w tych wskazówkach o ochronie danych nie ma żadnych przepisów dotyczących korzystania ze strony internetowej, obowiązują odpowiednie przepisy zawarte w ogólnej informacji o ochronie danych osobowych.

 

2 Dane kontaktowe administartora

Administratorem zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO) jests
DESOI GmbH,
Gewerbestraße 16,
36148 Kalbach/Rhön,
info@desoi.de (ver patrz nota prawna).

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

Dane kontaktowe (firmowe)
Przedsiębiorstwo: BerIsDa GmbH
Adres: Justus-Liebig-Straße 4,
36093 Künzell
Telefon: +49 / 661 29 69 80 90
E-mail: datenschutz@berisda.de

 

3 Zakres przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonowania strony internetowej, jak również naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za ich zgodą. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z obiektywnych powodów, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

 

4 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą, za podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych uznawany jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO). Podczas przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawę prawną stosuje się art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są konieczne do realizacji działań podejmowanych przed zawarciem umowy. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, za podstawę prawna służy art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. d rozporządzenia RODO. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają interesów wymienionych na początku, to za przetwarzanie służy art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

 

5 Hosting i wysyłka poczty elektronicznej

Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą do świadczenia następujących usług: infrastruktury i usług platformy, mocy obliczeniowej, usług przechowywania i baz danych, poczty elektronicznej, bezpieczeństwa i usług technicznych, których używamy do obsługi tej oferty online. Tutaj my lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy pliki główne, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące umów, dane o użytkowaniu, dane meta i komunikacyjne klientów, zainteresowanych stron i osób odwiedzających tę ofertę online w oparciu o nasze uzasadnione interesy w zakresie wydajnego i bezpiecznego świadczenia tej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO w połączeniu z art. 28 rozporządzenia RODO (zawarcie umowy o realizację zamówienia).

 

6 Zbieranie danych dostępu i plików dziennika

My lub nasz dostawca usług hostingowych w oparciu o nasze uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. rozporządzenia RODO gromadzimy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępu obejmują nazwę wywołanej strony internetowej, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym wywołaniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP oraz danego dostawcę. Informacje o pliku dziennika są przechowywane ze względów bezpieczeństwa przez maksymalnie 7 dni (np. w celu zbadania nadużycia lub oszustwa), a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie są usuwane do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

 

7 Prawa osób, której dane dotyczą

Mają Państwo prawo żądać potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane, a także uzyskania informacji o tych danych oraz dalszych informacji i kopii tych danych zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia RODO mają Państwo prawo zażądać uzupełnienia lub skorygowania nieprawidłowych danych, które Państwa dotyczą. Stosownie do art. 17 rozporządzenia RODO mają Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia odpowiednich danych lub też ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO. Mają Państwo prawo zażądać, aby przekazane przez Państwa dane dotyczące Państwa zostały uzyskane zgodnie z art. 20 rozporządzenia RODO i zażądać ich przekazania innym osobom odpowiedzialnym. Poza tym zgodnie z art. 77 rozporządzenia RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

8 Prawo do cofnięcia zgody

Mają Państwo prawo do wycofania wcześniej wyrażonej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia RODO z mocą na przyszłość.

 

9 Prawo sprzeciwu

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać. Takie wycofanie zgody ma wpływ na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych po ich przekazaniu nam przez Państwa. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyważenie interesów, można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Ma to miejsce w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne w szczególności do realizacji umowy z Państwem, co jest przedstawione przez nas w opisie funkcji w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. W razie skorzystania z takiego prawa do sprzeciwu prosimy o przedstawienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy stan faktyczny i zakończymy lub dostosujemy przetwarzanie danych bądź przedstawimy nasze zasadne z punktu widzenia ochrony powody, dla których musimy kontynuować przetwarzanie. W każdej chwili mogą Państwo oczywiście sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. O swoim sprzeciwie na reklamy prosimy niezwłocznie poinformować osobę odpowiedzialną za nią.

 

10 Usunięcie danych

Dane przetwarzane przez nas zostaną usunięte lub ich przetwarzanie ograniczone zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia RODO. O ile niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie stanowi wyraźnie inaczej, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zamierzonego celu, a ich usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są niezbędne do innych prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Oznacza to, że dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych. Zgodnie z wymogami prawnymi w Niemczech przechowywanie konieczne jest przez 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 Kodeksu handlowego HGB (księgi handlowe, inwentarze, bilansy otwarcia, roczne sprawozdanie finansowe, listy handlowe, dokumenty księgowe itp.) oraz przez 10 lat zgodnie z § 147 ust. 1 Kodeksu podatkowego AO (księgi, rejestry, sprawozdania z działalności, dokumenty księgowe, pisma i listy handlowe, dokumenty związane z podatkami itp.).

 

11 Sklep internetowy

Jeżeli chcą Państwo złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, do zawarcia umowy niezbędne jest podanie danych osobowych, które są nam potrzebne do realizacji zamówienia. Informacje wymagane do realizacji zamówień mogą być zaznaczone oddzielnie, inne informacje są nieobowiązkowe. Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji zamówienia. W tym celu możemy przekazać Państwa dane dotyczące płatności do naszego banku firmowego. Podstawę prawną do tego jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit b rozporządzenia RODO. Mogą Państwo dobrowolnie założyć konto klienta, za pomocą którego będziemy mogli przechowywać Wasze dane w celu przyszłych zakupów. Po utworzeniu konta w sekcji „Moje konto" dane, które podali Państwo, będą przechowywane w sposób odwołalny. Wszystkie inne dane, w tym Państwa konto użytkownika, mogą zostać przez Państwa usunięte w obszarze klienta. Możemy również przetwarzać podane przez Państwa informacje w celu informowania Państwa o innych interesujących produktach z naszego portfolio lub w celu wysłania Państwu e-maili zawierających informacje techniczne. Zgodnie z prawem handlowym i podatkowym jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych adresowych, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat. Jednak po dwóch latach ograniczamy przetwarzanie danych, tzn. będą one wykorzystywane wyłącznie w celu spełnienia wymogów prawnych. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Państwa danych osobowych, a w szczególności danych finansowych, proces zamówienia jest szyfrowany przy użyciu technologii TLS.

 

12 Szyfrowanie SSL

Ta witryna używa szyfrowania SSL ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transferu poufnych treści, takich jak na przykład zapytań, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony internetowej. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pole adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w pasku przeglądarki. W przypadku aktywacji szyfrowania SSL dane, które nam Państwo przesyłają, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

 

13 Newsletter

Przy pomocy poniższych wskazówek informujemy Państwa o treści naszego newslettera, jak również o procedurze rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz o Państwa prawie sprzeciwu. Poprzez zaprenumerowanie naszego newslettera wyrażają Państwo zgodę na jego otrzymywanie i opisane procedury. Treść newslettera: wysyłamy newslettery, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne zawierające informacje reklamowe (zwane dalej „newsletterem“) tylko za zgodą odbiorców lub za zgodą prawną. Jeżeli w ramach rejestracji treść newslettera jest szczegółowo opisana, to informacje te są miarodajne dla zgody użytkowników. Ponadto nasze newslettery zawierają informacje na temat naszych usług i o nas. Double Opt-in i protokołowanie: subskrypcja naszego newslettera odbywa się w oparciu o procedurę podwójnej akceptacji (Double-Opt-in). Oznacza to, że po rejestracji otrzymują Państwo wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł zalogować się za pomocą innych adresów e-mail. Prenumeraty newslettera są rejestrowane, aby móc udowodnić, że proces rejestracji jest zgodny z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisanie loginu i czasu potwierdzenia, jak również adresu IP. Zostaną również zarejestrowane zmiany Państwa danych zapisanych u dostawcy usług wysyłkowych. Dane subskrypcji: do otrzymywania newslettera wystarcza podanie adresu e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie imienia i nazwiska w celu nawiązania kontaktu osobistego w newsletterze. Wysyłka newslettera i połączony z nią pomiar wyników odbywa się za zgodą odbiorców zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 rozporządzenia RODO. Protokołowanie procesu rejestracji następuje na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO. Jesteśmy zainteresowani korzystaniem z przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu newslettera, który służy zarówno naszym interesom biznesowym, jak i oczekiwaniom użytkowników, a także pozwala nam na udowodnienie wyrażenia zgody. Wypowiedzenie/odwołanie - W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, tzn. cofnąć swoją zgodę. Na końcu każdego newslettera znajduje się link umożliwiający rezygnację z niego. Adresy e-mail, które wypisaliśmy z subskrypcji, możemy przechowywać przez okres do trzech lat na podstawie naszych uzasadnionych interesów w celu udowodnienia wcześniejszej zgody przed ich usunięciem. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celów ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualny wniosek o usunięcie jest możliwy w każdej chwili, pod warunkiem jednoczesnego potwierdzenia uprzedniego istnienia zgody. Wszystkie dane newslettera są przechowywane na chronionych serwerach w Niemczech. Dostawca usług wysyłkowych wykorzystuje certyfikowane centra danych i podwójnie redundantne zabezpieczenie danych. Zawarliśmy umowę na przetwarzanie danych zamówienia z agencją odpowiedzialną za nasz newsletter.

 

14 Newsletter - Dostawcy usług wysyłkowych

Newsletter jest wysyłany przez mailingwork, dostawcę usług wysyłkowych firmy mailingwork GmbH. Polityka prywatności dostawcy usług wysyłkowych jest dostępna tutaj: https://mailingwork.de/datenschutz. Dostawca usług wysyłkowych jest wykorzystywany na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO i umowa o realizację zamówienia zgodnie z art 28 ust. 3 s. 1 rozporządzenia RODO. Dostawca usług wysyłkowych może wykorzystywać dane odbiorcy w formie pseudonimowej, tzn. bez przypisania do użytkownika, w celu optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub w celach statystycznych. Jednakże dostawca usług wysyłkowych nie wykorzystuje danych naszych odbiorców newslettera, aby samemu do nich pisać lub do przekazania ich osobom trzecim.

 

15 Newsletter - Pomiar wyników

Newslettery zawierają tzw. „web-beacon“, czyli plik w rozmiarze piksela, który jest pobierany z naszego serwera podczas otwierania newslettera lub, jeśli korzystamy z usług dostawcy usług wysyłkowych, z jego serwera. W ramach tego wywołania początkowo zbierane są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie użytkownika, a także jego adres IP i czas wywołania. Informacje te są wykorzystywane do technicznej poprawy usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i ich nawyki czytelnicze, w oparciu o ich lokalizacje (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasy dostępu. Pobierania statystyczne obejmują również określenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Z przyczyn technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców newslettera. Jednakże ani my, ani dostawca usług wysyłkowych nie staramy się obserwować indywidualnych użytkowników. Oceny służą nam bardziej do rozpoznawania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania do nich naszych treści lub wysyłania różnych informacji zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się temu śledzeniu, klikając osobny link podany w każdej wiadomości e-mail lub informując nas o tym, korzystając z innej metody kontaktu. Informacje są przechowywane tak długo, jak długo są abonują Państwo newsletter. Po anulowaniu danych przechowujemy je w sposób czysto statystyczny i anonimowy.

 

16 Pliki cookie - Ciasteczka

„Ciasteczka" to małe pliki zapisywane na komputerze użytkownika. W plikach cookie mogą być przechowywane różne informacje. Plik cookie jest używany głównie do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym jest przechowywany) podczas lub po jego wizycie w ofercie online. Tymczasowe pliki cookie, tzw. „ciasteczka sesyjne" lub „ciasteczka przejściowe", to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu jego przeglądarki. W takim pliku cookie mogą być zapisane np. zawartość koszyka w sklepie internetowym lub status logowania. Pliki cookie „stałe" pozostają zapisane nawet po zamknięciu przeglądarki. W taki sposób można zapisać np. status logowania, gdy użytkownik odwiedzi stronę po kilku dniach. W takim pliku cookie mogą być również zapisywane zainteresowania użytkowników wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych. Jako „ciasteczka podmiotów zewnętrznych" (ang. third parties cookies), oferowane są pliki cookie dostawców innych niż administrator odpowiedzialny za obsługę oferty online (w przeciwnym razie, jeśli są to tylko jego ciasteczka, są one nazywane „ciasteczkami pierwszej strony"). Możemy używać tymczasowych i stałych plików cookie i objaśniamy to w ramach naszej deklaracji o ochronie danych. Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były zapisywane na ich komputerze, są proszeni o dezaktywację odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych ich przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych naszej oferty internetowej. Ogólny sprzeciw wobec stosowania plików cookie do celów marketingu internetowego może zostać zgłoszony w odniesieniu do wielu usług, w szczególności w przypadku śledzenia, poprzez stronę internetową USA http://www.aboutads.info/choices/ lub stronę UE http://www.youronlinechoices.com/. Co więcej, zapisywanie plików cookie można osiągnąć poprzez ich dezaktywację w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że w tym przypadku nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej oferty internetowej.

 

17 Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych świadczonej przez Google Inc. Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Analytics umożliwia administratorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę. Administratorzy stron internetowych otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak np. liczba odwiedzin, długość przebywania na stronie, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Google może zebrać te dane w profilu, który jest przypisany do danego użytkownika lub urządzenia końcowego.
Google Analytics korzysta z technologii umożliwiających rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowań użytkowników (np. pliki cookies czy odciski palców do uruchomiania urządzenia). Informacje rejestrowane przez Google na temat korzystania z niniejszej strony są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Narzędzie analityczne jest wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej oferty na stronie internetowej, jak i jej promowania. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można w każdej chwili wycofać.
Google Analytics stosujemy tylko z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że Google skraca adres IP użytkowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam jest on skracany. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej; użytkownicy mogą również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty internetowej oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, ustawień i opcji sprzeciwu można znaleźć na stronach internetowych Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl („Wykorzystanie danych przez Google przy korzystaniu z witryn lub aplikacji naszych partnerów“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Wykorzystanie danych do celów reklamowych“), http://www.google.de/settings/ads („Zarządzanie informacjami, które Google stosuje, do wyświetlania reklam“). Alternatywnie do zainstalowania wtyczki przeglądarki, zwłaszcza w przeglądarkach urządzeń mobilnych, można uniemożliwić zbieranie przez Google Analytics, klikając na poniższy link: Dezaktywacja Google Analytics Poprzez to na urządzeniu użytkownika zapisywany zostanie plik cookie opt-out, który uniemożliwia w przyszłości zbieranie danych przez Google Analytics podczas odwiedzania tej strony internetowej.

 

18 Google Universal Analytics

Google Analytics używamy jako "Universal Analytics". „Universal Analytics“ oznacza proces Google Analytics, w którym analiza użytkownika opiera się na pseudonimowym identyfikatorze użytkownika i tworzony jest pseudonimowy profil użytkownika z informacjami pochodzącymi z różnych urządzeń (tzw. „cross-device tracking").

 

19 Google Adwords Conversion Tracking

Ta strona korzysta ze śledzenia konwersji Google. Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Za pomocą śledzenia konwersji my oraz Google możemy rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład możemy ocenić, które przyciski w naszej witrynie internetowej były klikane, jak często i które produkty były szczególnie często przeglądane lub kupowane. Informacje te służą do generowania statystyk konwersji. Dowiadujemy się, jaka była łączna liczba użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy, i jakie działania wykonali. Nie otrzymujemy żadnych informacji, za pomocą których możemy osobiście zidentyfikować użytkownika. Samo Google używa plików cookie lub porównywalnych technologii rozpoznawania do identyfikacji.
Śledzenie konwersji Google jest wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej oferty na stronie internetowej, jak i jej promowania. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można w każdej chwili wycofać.
Więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

20 Google Maps

Osadzamy mapy usługi „Mapy Google” dostawcy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjne zaprezentowanie naszych ofert online i ułatwienie wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili wycofać.
Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated. Po wejściu na stronę internetową Google otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są różne ogólne dane osobowe, takie jak adres IP, data i godzina zapytania, treść wywołania, status dostępu, ilość danych przesłanych w każdym przypadku, strona internetowa, z której pochodzi wywołanie, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki, różnica strefy czasowej w stosunku do GMT. Jest to niezależne od tego, czy Google zapewnia konto użytkownika, za pomocą którego są Państwo zalogowani, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani na koncie Google, Państwa dane będą bezpośrednio powiązane z Państwa kontem. Jeśli nie chcą Państwo być kojarzeni z profilem w Google, przed naciśnięciem przycisku muszą się Państwo wylogować. Google przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowe i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania witryny internetowej pod kątem popytu. Taka ocena ma miejsce w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu przedstawienia reklamy popytu i w celu poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się utworzeniu takich profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa musi skontaktować się z Google.

 

21 Internetowa prezencja w mediach społecznościowych

Utrzymujemy internetową prezencję w sieciach i na platformach społecznościowych, aby komunikować się z aktywnymi tam klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami oraz informować ich o naszych usługach. Przy wywoływaniu danej sieci lub platformy zastosowanie mają warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych obowiązujące operatorów tych sieci i platform. O ile nasza polityka prywatności nie stanowi inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, którzy komunikują się z nami w ramach sieci i platform społecznościowych, np. piszą artykuły na naszych stronach internetowych lub wysyłają do nas wiadomości.

 

22 Integracja usług i treści stron trzecich

W ramach naszej oferty internetowej na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowaniem analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) stosujemy oferty treści lub usług stron trzecich w celu włączenia ich treści i usług, takich jak filmy lub czcionki (zwane dalej „treścią"). Zakłada to zawsze, że zewnętrzni dostawcy tych treści korzystają z adresów IP użytkowników, ponieważ bez adresu IP nie mogliby wysłać treści na ich przeglądarki. Tym samym adres IP wymagany jest do wyświetlenia tych treści. Dokładamy wszelkich starań, aby używać tylko takich treści, których dani dostawcy używają adresu IP tylko w celu dostarczenia treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również wykorzystywać tzw. znaczniki pikselowe (niewidoczne grafiki, znane również jako „web beacon") do celów statystycznych lub marketingowych. „Znaczniki pikselowe" mogą być używane do analizy informacji takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Informacje pseudonimowe mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu odwiedzin i inne informacje dotyczące korzystania z naszej oferty internetowej, jak również mogą być z nimi powiązane z innych źródeł.

 

23 Google Fonts

Osadzamy czcionki („Google Fonts”) dostawcy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. Nawiązywane jest w ten sposób połączenie z serwerami Google, na które przesyłany jest adres IP użytkownika. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

24 Google Tag Manager

Ta strona internetowa korzysta z Google Tag Manager firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Menedżer tagów Google służy do zarządzania tagami witryny za pośrednictwem interfejsu i umożliwia nam kontrolę precyzyjnej integracji usług w naszej witrynie. Pozwala nam to elastycznie integrować dodatkowe usługi w celu analizy dostępu użytkowników do naszej strony internetowej.
Korzystamy z Google Tag Manager na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. interesu w optymalizacji naszych usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google Tag Manager: https://www.google.pl/tagmanager/use-policy.html.

 

25 Google reCAPTCHA

Na niniejszej stronie internetowej korzystamy z „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Korzystanie z reCAPTCHA ma na celu sprawdzenie, czy dane (np. w formularzu kontaktowym) na stronie internetowej wprowadzane są przez osobę czy przez zautomatyzowany program. W związku z tym reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych parametrów. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko użytkownik wejdzie na stronę internetową. Na potrzeby analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, długość pobytu użytkownika na stronie lub ruchy myszki wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.
Analizy reCAPTCHA przeprowadzane są w całości w tle. Osoby odwiedzające stronę internetową nie są informowane o przeprowadzaniu analizy.
Dane są przechowywane i analizowane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami w formie zautomatyzowanego przechwycenia danych lub przed spamem. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można w każdej chwili wycofać.
Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Polityce prywatności Google i Warunkach korzystania z Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://policies.google.com/terms?hl=pl usunięto.

 

26 Kontakt e-mailowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej oraz na naszych sygnaturach udostępniono adresy e-mail, które można wykorzystać do skontaktowania się z nami. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane w wiadomości e-mail zostaną zapisane.
W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli celem podjęcia kontaktu e-mailowego jest zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych służy nam wyłącznie do obsługi kontaktu. Obejmuje to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

4. Okres przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych przesłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce wówczas, gdy dana rozmowa z użytkownikiem została zakończona. Rozmowa kończy się, gdy z okoliczności można wywnioskować, że sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.
Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z nami zostaną wówczas usunięte.

 

27 Formularz kontaktowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wpisane w masce wprowadzania zostaną do nas przesłane i zapisane. Te dane to:
numer klienta, imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj, temat, telefon, e-mail, uwagi

Po wysłaniu wiadomości zapisywane są również następujące dane:
Poniżej znajduje się lista odpowiednich danych. Przykładowo mogą to być:
(1) Adres IP użytkownika
(2) Data i godzina rejestracji
Zgodę na przetwarzanie danych pobiera się od użytkownika w trakcie procesu ich wysyłania. Następuje także wówczas odesłanie do niniejszego Oświadczenia o ochronie danych.
W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest w przypadku zgody użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli celem podjęcia kontaktu jest zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z maski wprowadzania służy nam wyłącznie do obsługi kontaktu. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Okres przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych pochodzących z maski wprowadzania formularza kontaktowego ma to miejsce wówczas, gdy dana rozmowa z użytkownikiem została zakończona. Rozmowa kończy się, gdy z okoliczności można wywnioskować, że sprawa została ostatecznie wyjaśniona.
 
Zmiany i aktualizacje polityki prywatności
Prosimy o regularne sprawdzanie treści naszej polityki prywatności. Politykę prywatności będziemy dostosowywać, gdy tylko będzie to konieczne w związku ze zmianami w przeprowadzanym przez nas przetwarzaniu danych. Poinformujemy Państwa, gdy tylko zmiany będą wymagały Państwa współpracy (np. zgody) lub innego indywidualnego zgłoszenia.
w górę